ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛСІ ЮА» (далі - Оператор), в особі директора Донця Є.Є., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________________________________________________________________________________, в особі ____________________________________, який діє на підставі _______________________________________ (далі – Користувач), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, враховуючи, що Оператор є володільцем медичної інформаційної системи «Хелсі» (далі – МІС «Хелсі»), доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://reform.helsi.me/ та https://apt.helsi.pro, уклали цей договір приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України (далі – Договір приєднання, Договір) про наступне:

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • 1.1. Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов цього Договору в цілому та повністю, у тому числі, до Регламенту медичної інформаційної системи «Хелсі», яка функціонує згідно з нормативно-правовими актами, які регулюють порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я, а Оператор надає Користувачу послуги з організації доступу до електронної системи обміну медичною інформацією через веб-сайт МІС «Хелсі», який розташований в мережі Інтернет за адресами:https://reform.helsi.me/ та https://apt.helsi.pro (далі – веб-сайт) та дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я (в значенні Регламенту медичної інформаційної системи «Хелсі»), створювати, переглядати, обмінюватися інформацією даними, документами та електронними рецептами в електронній формі, у тому числі з центральною базою даних.
  • 1.2. Склад та перелік послуг, що надаються Користувачу визначаються Регламентом функціонування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги та Регламентом медичної інформаційної системи «Хелсі» (далі - Регламент).
  • 1.3. Загальні умови та порядок надання послуг, відповідальність Оператора та Користувача, визначаються Регламентом, цим Договором та додатковими угодами до цього Договору.
  • 1.4. Цей Договір та Додаткові угоди до нього не поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією програми медичних гарантій в частині реімбурсації лікарських засобів для лікування цукрового діабету та нецукрового діабету, а також реімбурсації препаратів для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії.

 • 2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
  • 2.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання МІС «Хелсі» з метою доступу до електронної системи обміну медичною інформацією на власний розсуд та під свою відповідальність шляхом вільного волевиявлення.
  • 2.2. Оператор забезпечує рівний доступ усім Користувачам до електронної системи обміну медичною інформацією за допомогою МІС «Хелсі», інформаційну та консультаційну підтримку з питань використання МІС «Хелсі».
  • 2.3. Користувач підтверджує та гарантує, що будь-які дані, що внесені ним з використанням його облікового запису через веб-сайт МІС «Хелсі», є достовірними, правдивими, коректними та актуальними.
  • 2.4. Користувач зобов’язується зберігати власні логін і пароль (або інші засоби автентифікації) у таємниці та вживати всіх можливих заходів для уникнення їх розголошення.
  • 2.5. Реєстрація Користувача в електронній системі обміну медичною інформацією через МІС «Хелсі» здійснюється у порядку, встановленому Регламентом.
  • 2.6. Використання Користувачем МІС «Хелсі» є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору. Такими діями Користувач МІС «Хелсі» підтверджує добровільність застосування ним МІС «Хелсі» та електронної системи обміну медичною інформацією.
  • 2.7. Використовуючи МІС «Хелсі» особа, що діє від імені Користувача, підтверджує та гарантує, що вона має достатній обсяг прав для вчинення таких дій, в тому числі – у разі реєстрації юридичної особи – її право бути представником у подібних правовідносинах та укладати такого роду правочини.

 • 3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ВАРТІСТЬ
  • 3.1. Вартість послуг для Користувачів визначається Сторонами у Додатковій угоді.
  • 3.2. Користувач зобов’язаний підписати таку Додаткову угоду, надану Оператором в електронній або письмовій формі, протягом 10 календарних днів з моменту прийняття даної редакції Договору приєднання або припинити використання МІС “Хелсі”.

 • 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • 4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.
  • 4.2. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

 • 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • 5.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє протягом невизначеного часу.

 • 6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  • 6.1. Конфіденційною інформацією за цим Договором є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, та є предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, в тому числі дані Медичного закладу та Оператора, а також умови домовленостей Сторін.
  • 6.2. До відомостей, що є конфіденційною інформацією, належить вся ділова (у тому числі, але не виключно: стратегічна, маркетингова, технічна, комерційна, фінансова, юридична, організаційна) інформація, документи, плани, процедури, дані, файли та матеріали будь-якого характеру, незалежно від того, чи були такі дані та інформація надані усно, письмово та/або в електронній формі.
  • 6.3. Конфіденційна інформація не включає в себе інформацію, що:
   • не може буде віднесена до конфіденційної інформації згідно чинного законодавства України;
   • стала загальновідомою без порушення умов даного Договору;
   • була отримана однією зі сторін законним шляхом із інших джерел без умови відносно конфіденційності.
  • 6.4. Окремими угодами або правилами розміщеними на сайті МІС можуть встановлюватися додаткові обов’язки та обмеження щодо окремих видів інформації.
  • 6.5. Відомості, які підлягають оприлюдненню у встановленому законом порядку, зберігають статус конфіденційної інформації до моменту, з якого такі відомості мають бути оприлюднені згідно законодавства. Розголошення вказаних відомостей до моменту, з якого вони мають бути оприлюднені, буде вважатися порушенням режиму конфіденційної інформації.
  • 6.6. Кожна зі Сторін зобов’язується вживати розумних заходів з метою захисту конфіденційної інформації другої Сторони та буде використовувати конфіденційну інформацію другої Сторони виключно в цілях ділових взаємовідносин Сторін. Жодна зі Сторін не буде розголошувати таку конфіденційну інформацію третім особам, за виключенням власних співробітників, консультантів та осіб, з якими укладено цивільно-правові договори, що надали зобов’язання про збереження такої інформації, але тільки в тих випадках і в тій мірі, в якій це є необхідним для належного виконання обов’язків за Договором.
  • 6.7. Зобов'язання по дотриманню конфіденційності, покладені на Сторони цим Договором є дійсними протягом всього строку дії Договору та протягом 5 (п‘яти) років після розірвання/припинення терміну його дії.
  • 6.8. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані таких представників, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

 • 7. ФОРС-МАЖОР
  • 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), та якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх обов’язків по цьому Договору.
  • 7.2. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу, включаючи (але не обмежуючись): виняткові погодні умови і стихійні лиха (епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо), хакерська, вірусна або ddos атака, непередбачені обставини, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторін (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дія суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо), а також умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами державних органів влади тощо.
  • 7.3. Строк виконання зобов’язань Сторін за цим Договором продовжується на час, протягом якого діяли такі обставини.
  • 7.4. Якщо такі обставини будуть мати місце протягом 2 (двох) місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитись від виконання своїх обов’язків за цим Договором. При цьому жодна зі Сторін не несе зобов’язань щодо відшкодування іншій Стороні можливих збитків.
  • 7.5. Настання обставин непереборної сили має бути підтверджено довідкою Торгово-промислової палати України або іншим уповноваженим на це органом.

 • 8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ
  • 8.1. Кожна із Сторін зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо обробки персональних даних встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, в тому числі, але не обмежуючись: щодо мети та порядку збирання, зберігання, використання та передачі персональних даних.
  • 8.2. Кожна із Сторін зобов'язується дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту інформації, в тому числі про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

 • 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • 9.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.
  • 9.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на веб-сайті.
  • 9.3. Ця редакція Договору про приєднання до Регламенту медичної інформаційної системи «Хелсі» та відповідних нормативно-правових актів, які регулюють порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я, зі змінами та доповненнями, які є його невід’ємними частинами, прийнята на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових користувачів, так і для користувачів, що уклали такий договір раніше.
  • 9.4. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані представників Сторін, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на веб-сайті.
  • 9.5. Передача персональних даних представників Сторін третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках, які не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава відповідно до ст. 8 Закону України «Пpо захист персональних даних».
  • 9.6. Приєднуючись до цього Договору Користувач підтверджує, що йому зрозумілі всі умови, терміни та скорочення цього Договору та Регламенту, а також, що внаслідок приєднання до цього Договору Користувач не позбавляється прав, які звичайно мав, та що цей Договір не містить умов, які є явно обтяжливими для нього.
  • 9.7. Користувач після приєднання до Регламенту медичної інформаційної системи «Хелсі» для здійснення послуг з організації доступу до електронної системи обміну медичною інформацією зобов’язується використовувати виключно МІС «Хелсі». Припинення використання системи Користувачем здійснюється за письмовим попередженням Оператора, яке Оператор має отримати не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення використання МІС «Хелсі».

 • РЕКВІЗИТИ СТОРІН