ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
Оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛСІ УКРАЇНА», в особі директора Донця Є.Є., який діє на підставі Статуту
Користувач: суб’єкт господарювання у сфері охорони здоров’я, який зареєструвався в МІС “Хелсі”
разом - Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей договір приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України (далі – Договір приєднання, Договір) про наступне:

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • 1.1. Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов цього Договору та Регламенту медичної інформаційної системи «Хелсі» (розміщеному у вільному доступі на веб-сайті) в цілому та повністю, а Оператор надає Користувачу доступ до МІС «Хелсі», яка розташована в мережі Інтернет за адресами: https://reform.helsi.me/ та https://apt.helsi.pro (далі – веб-сайт), з можливістю автоматизації роботи суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, створення, перегляду, обміну інформацією в електронній формі, зокрема з центральною базою даних, відповідно до умов додаткових угод до цього Договору та/або окремих договорів, укладених Сторонами.
  • 1.2. Доступ до онлайн сервісів МІС “Хелсі” (її функціональних можливостей) або отримання послуг Оператора здійснюється Користувачем після підписання Сторонами додаткових угод до цього Договору, які регулюють загальні умови їх надання та/або після укладання Сторонами інших Договорів, які регулюють відповідні відносини.
  • 1.3. Оператор може прийняти рішення про надання Користувачам доступу до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я на підставі цього Договору (з урахуванням вимог та обмежень, встановлених чинним законодавством України) або надання третім особам послуг з забезпечення функціонування модулю "Доступ до функціоналу ЦБД (eHealth)".

 • 2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
  • 2.1. Будь-яка особа приймає рішення про використання МІС «Хелсі» (в тому числі з метою доступу до електронної системи охорони здоров’я (далі - ЕСОЗ) на власний розсуд та під свою відповідальність шляхом вільного волевиявлення.
  • 2.2. Оператор забезпечує доступ Користувачів до ЕСОЗ за допомогою МІС «Хелсі» відповідно до положень чинного законодавства України.
  • 2.3. Оператор забезпечує надання Користувачам інформаційної та консультаційної підтримки з питань використання МІС «Хелсі».
  • 2.4. Користувач підтверджує та гарантує, що будь-які дані, внесені ним з використанням його облікового запису у МІС «Хелсі», є достовірними, правдивими, коректними та актуальними.
  • 2.5. Користувач зобов’язується зберігати власні логін і пароль (або інші засоби автентифікації) у таємниці та вживати всіх можливих заходів для уникнення їх розголошення.
  • 2.6. Реєстрація Користувача в ЕСОЗ за допомогою МІС «Хелсі» здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
  • 2.7. Використання Користувачем МІС «Хелсі» є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору. Такими діями Користувач підтверджує добровільність застосування ним МІС «Хелсі».
  • 2.8. Використовуючи МІС «Хелсі» особа, що діє від імені Користувача, підтверджує та гарантує, що вона має достатній обсяг прав для вчинення таких дій, в тому числі – у разі реєстрації юридичної особи – її право бути представником у подібних правовідносинах та укладати такого роду правочини.

 • 3. ВАРТІСТЬ
  • 3.1. Вартість доступу до онлайн сервісів МІС “Хелсі” або послуг Оператора для Користувачів визначається Сторонами у Додатковій угоді до цього Договору та/або у відповідних Договорах, укладених Сторонами.

 • 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • 4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.
  • 4.2. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

 • 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • 5.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту публічної оферти Користувачем і діє протягом невизначеного часу.

 • 6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  • 6.1. До відомостей, що є конфіденційною інформацією, належить вся ділова (у тому числі, але не виключно: стратегічна, маркетингова, технічна, комерційна, фінансова, юридична, організаційна) інформація, документи, плани, процедури, дані, файли та матеріали будь-якого характеру, незалежно від того, чи були такі дані та інформація надані усно, письмово та/або в електронній формі.
  • 6.2. Не вважаються конфіденційною інформацією:
   • статистичні дані, відомості (без розкриття персональних даних) які використовуються для формування звітності та аналітичних панелей (дашбордів) тощо;
   • інформація, яка не може бути віднесена до конфіденційної інформації згідно чинного законодавства України;
   • інформація, яка стала загальновідомою без порушення умов даного Договору;
   • інформація, яка була отримана однією зі Сторін законним шляхом із інших джерел без умови відносно конфіденційності.
  • 6.3. Окремими угодами або правилами, розміщеними на сайті МІС “Хелсі”, можуть встановлюватися додаткові обов’язки та обмеження щодо окремих видів інформації.
  • 6.4. Відомості, які підлягають оприлюдненню у встановленому законом порядку, зберігають статус конфіденційної інформації до моменту, з якого такі відомості мають бути оприлюднені згідно законодавства. Розголошення вказаних відомостей до моменту, з якого вони мають бути оприлюднені, буде вважатися порушенням режиму конфіденційної інформації.
  • 6.5. Кожна зі Сторін зобов’язується вживати розумних заходів з метою захисту конфіденційної інформації другої Сторони та буде використовувати конфіденційну інформацію другої Сторони виключно в цілях ділових взаємовідносин Сторін. Жодна зі Сторін не буде розголошувати таку конфіденційну інформацію третім особам, за виключенням власних співробітників, консультантів та осіб, з якими укладено відповідні договори, що надали зобов’язання про збереження такої інформації, але тільки в тих випадках і в тій мірі, в якій це є необхідним для належного виконання обов’язків за Договором.
  • 6.6. Зобов'язання по дотриманню конфіденційності, покладені на Сторони цим Договором є дійсними протягом всього строку дії Договору та протягом 5 років після розірвання/припинення його дії.

 • 7. ФОРС-МАЖОР
  • 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), та якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх обов’язків по цьому Договору.
  • 7.2. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу, включаючи (але не обмежуючись): виняткові погодні умови і стихійні лиха (епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо), хакерська, вірусна або ddos атака, непередбачені обставини, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторін (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дія суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо), а також умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами державних органів влади тощо.
  • 7.3. Строк виконання зобов’язань Сторін за цим Договором продовжується на час, протягом якого діяли такі обставини.
  • 7.4. Настання обставин непереборної сили має бути підтверджено довідкою Торгово-промислової палати України або іншим уповноваженим на це органом.

 • 8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ
  • 8.1. Кожна із Сторін зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо обробки персональних даних.
  • 8.2. Кожна із Сторін зобов'язується дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту інформації, в тому числі про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

 • 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • 9.1. Актуальна редакція Договору приєднання знаходиться у вільному доступі на веб-сайті Оператора.
  • 9.2. Внесення змін та доповнень до Договору здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом публікації нової редакції Договору на веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на веб-сайті.
  • 9.3. Ця редакція Договору приєднання прийнята на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових Користувачів, так і для Користувачів, що уклали такий договір раніше, крім Користувачів, які отримують доступ до МІС «Хелсі» за допомогою веб-сайту https://apt.helsi.pro, приєднались до договору приєднання до 18.11.2022 та підписали додаткову угоду до договору приєднання, якою визначаються порядок та умови відпуску лікарських засобів та погашення електронних рецептів.
   Для Користувачів, які отримують доступ до МІС «Хелсі» за допомогою веб-сайту https://apt.helsi.pro, приєднались до договору приєднання до 18.11.2022 та підписали додаткову угоду до договору приєднання, якою визначаються порядок та умови відпуску лікарських засобів та погашення електронних рецептів, умови Договору приєднання, що були чинними станом на 18.11.2022 також залишаються дійсними до 31.12.2022.
  • 9.4. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на веб-сайті.
  • 9.5. Передача персональних даних представників Сторін третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. В інших випадках така передача здійснюється за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава, передбачені ст. 8 Закону України «Пpо захист персональних даних».