ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛСІ ЮА» (далі - Оператор), в особі директора Михайлюка Артема Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________________________________________________________________________________, в особі ____________________________________, який діє на підставі _______________________________________ (далі – Користувач), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, враховуючи, що Оператор є володільцем медичної інформаційної системи «Хелсі» (далі – МІС «Хелсі»), доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://reform.helsi.me/, уклали цей договір приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України (далі – Договір приєднання, Договір) про наступне:

 • 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • 1.1. Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов цього Договору в цілому та повністю, у тому числі, до Регламенту медичної інформаційної системи «Хелсі» та Регламенту функціонування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги, затвердженого наказом ДП “ЕЛЕКТРОННЕ ЗДОРОВ’Я” від 29 березня 2018 року №5-ГД зі змінами та доповненнями, які є його невід’ємними частинами, а Оператор надає Користувачу послуги з організації доступу до електронної системи обміну медичною інформацією через веб-сайт МІС «Хелсі», який розташований в мережі Інтернет за адресою: https://reform.helsi.me/ (далі – веб-сайт) та дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, у тому числі з центральною базою даних.
  • 1.2. Склад та перелік послуг, що надаються Користувачу визначаються Регламентом функціонування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги та Регламентом медичної інформаційної системи «Хелсі» (далі - Регламент).
  • 1.3. Загальні умови та порядок надання послуг, відповідальність Оператора та Користувача, визначаються цим Договором та Регламентом.

 • 2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
  • 2.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання МІС «Хелсі» з метою доступу до електронної системи обміну медичною інформацією на власний розсуд та під свою відповідальність шляхом вільного волевиявлення.
  • 2.2. Оператор на безоплатній забезпечує основі рівний доступ усім Користувачам до електронної системи обміну медичною інформацією за допомогою МІС «Хелсі», інформаційну та консультаційну підтримку з питань використання МІС «Хелсі».
  • 2.3. Користувач підтверджує та гарантує, що будь-які дані, що внесені ним з використанням його облікового запису через веб-сайт МІС «Хелсі», є достовірними, правдивими, коректними та актуальними.
  • 2.4. Користувач зобов’язується зберігати власні логін і пароль (або інші засоби автентифікації) у таємниці та вживати всіх можливих заходів для уникнення їх розголошення.
  • 2.5. Реєстрація Користувача в електронній системі обміну медичною інформацією через МІС «Хелсі» здійснюється у порядку, встановленому Регламентом.
  • 2.6. Використання Користувачем МІС «Хелсі» є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору. Такими діями Користувач МІС «Хелсі» підтверджує добровільність застосування ним МІС «Хелсі» та електронної системи обміну медичною інформацією.
  • 2.7. Використовуючи МІС «Хелсі» особа, що діє від імені Користувача, підтверджує та гарантує, що вона має достатній обсяг прав для вчинення таких дій, в тому числі – у разі реєстрації юридичної особи – її право бути представником у подібних правовідносинах та укладати такого роду правочини.

 • 3. ОПЛАТА ПОСЛУГ
  • 3.1. Реєстрація, доступ та внесення інформації до електронної системи обміну медичною інформацією через веб-сайт МІС «Хелсі» є безоплатними.
  • 3.2. Подальші модифікації системи, що можуть бути розроблені в майбутньому на підставі внесених до Регламенту функціонування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги змін та/або прийняття уповноваженими органами нормативно-правових актів, залишаються для Користувача безоплатними.
  • 3.3. За погодженням Сторін, Оператором можуть надаватися додаткові послуги (в тому числі - платні), не передбачені цим Договором та/або Регламентом функціонування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги. Такі додаткові послуги надаються на умовах, що будуть визначені за погодженням Сторін в окремій угоді.

 • 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • 4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.
  • 4.2. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

 • 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • 5.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє протягом невизначеного часу.

 • 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • 6.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.
  • 6.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на веб-сайті.
  • 6.3. Ця редакція Договору про приєднання до Регламенту медичної інформаційної системи «Хелсі» та Регламенту функціонування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією, що необхідні для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги, затвердженого наказом ДП “ЕЛЕКТРОННЕ ЗДОРОВ’Я” від 29 березня 2018 року №5-ГД, зі змінами та доповненнями, які є його невід’ємними частинами, прийнята на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових користувачів, так і для користувачів, що уклали такий договір раніше.
  • 6.4. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на веб-сайті.
  • 6.5. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках, які не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава відповідно до ст. 8 Закону України «Пpо захист персональних даних».
  • 6.6. Приєднуючись до цього Договору Користувач підтверджує, що йому зрозумілі всі умови, терміни та скорочення цього Договору та Регламенту, а також, що внаслідок приєднання до цього Договору Користувач не позбавляється прав, які звичайно мав, та що цей Договір не містить умов, які є явно обтяжливими для нього.

 • 7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ
  • 7.1. Кожна із Сторін зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо обробки персональних даних встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, в тому числі, але не обмежуючись: щодо збирання, зберігання, використання та передачі персональних даних.
  • 7.2. Кожна із Сторін зобов'язується дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту інформації, в тому числі про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

 • РЕКВІЗИТИ СТОРІН