РЕГЛАМЕНТ
медичної інформаційної системи «Хелсі»

 • 1. Регламентом медичної інформаційної системи «Хелсі» (надалі – Регламент) передбачено наступні терміни та визначення, які також використовуються у Договорах, укладених між користувачем та Оператором (за умови посилання на приєднання до цього регламенту у Договорі):

  • договір про реімбурсацію – договір, укладений у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, за яким суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зобов’язується відпускати лікарські засоби за роздрібними цінами, визначеними в Реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (відшкодуванню) (крім лікарських засобів для лікування цукрового діабету та нецукрового діабету, а також лікарських засобів для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії), а НСЗУ зобов’язується відповідно до умов договору відшкодовувати повністю або частково такому суб’єкту господарювання вартість лікарських засобів (здійснювати реімбурсацію), відпущених пацієнтам на підставі електронних рецептів, записи про які внесено до електронної системи охорони здоров’я;
  • договір про реімбурсацію інсулінів - договір, укладений у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, за яким суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зобов’язується відпускати лікарські засоби для лікування цукрового діабету та нецукрового діабету за роздрібними цінами, визначеними в Реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (відшкодуванню), а НСЗУ зобов’язується відповідно до умов договору відшкодовувати повністю або частково такому суб’єкту господарювання вартість лікарських засобів для лікування цукрового діабету та нецукрового діабету (здійснювати реімбурсацію), відпущених пацієнтам на підставі електронних рецептів, записи про які внесено до електронної системи охорони здоров’я;
  • договір про реімбурсацію препаратів для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії - договір, укладений у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, за яким суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зобов’язується відпускати лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії за роздрібними цінами, визначеними в Реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації (відшкодуванню), а НСЗУ зобов’язується відповідно до умов договору відшкодовувати повністю або частково такому суб’єкту господарювання вартість лікарських засобів для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії (здійснювати реімбурсацію), відпущених пацієнтам на підставі електронних рецептів, записи про які внесено до електронної системи охорони здоров’я;
  • електронна медична інформаційна система “Хелсі”(далі – МІС “Хелсі” або скорочено МІС) – інформаційно- телекомунікаційна система, яка дозволяє автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та створювати, зберігати, переглядати, обмінюватись інформацією в електронній формі, в тому числі з центральною базою даних (ЦБД);
  • користувачі – фізичні та юридичні особи, які зареєстровані в ЕСОЗ і мають права доступу до ЦБД у встановленому порядку за допомогою МІС;
  • оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Хелсі ЮА», зареєстроване в установленому законом порядку на території України, що має право на володіння медичною інформаційною системою “Хелсі”, яка дозволяє автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та створювати, зберігати, переглядати, обмінюватись інформацією в електронній формі, в тому числі з ЦБД ;

 • 2.Інші терміни вживаються у значеннях, що наведені в Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, Основах законодавства України про охорону здоров’я, законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», інших законодавчих та нормативно-правових актах України.

 • 3.Використання МІС “Хелсі” (в тому числі отримання послуг, пов’язаних з автоматизацією роботи суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та створювати, зберігати, переглядати, обмінюватись інформацією в електронній формі, в тому числі з центральною базою даних (ЦБД)) здійснюється Користувачем на підставі укладених з Оператором Договорів.

 • 4.Реєстрація в ЕСОЗ здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 • 5.Створення, внесення, перегляд інформації та документів у центральній базі даних (ЦБД), внесення змін та доповнень до них здійснюються користувачами відповідно до прав доступу, встановлених Порядком функціонування електронної системи охорони здоров’я та нормативно-правовими актами, що регулюють порядок ведення відповідних реєстрів.

 • 6.Інформація та документи створюються та вносяться до ЦБД українською мовою. У випадках, коли використання літер української абетки призводить до спотворення інформації, можуть використовуватися латинські літери і спеціальні символи, зокрема для запису адреси мережі Інтернет та адреси електронної пошти.

 • 7.Документообіг в ЕСОЗ здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На всі електронні документи та інформацію, що вносяться до ЕСОЗ, накладається кваліфікований електронний підпис автора відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

 • 8.Під час використання МІС “Хелсі”, доступ користувачів до інформації у центральній базі даних здійснюється через електронні кабінети, які функціонують у МІС “Хелсі”, відповідно до їх прав доступу. Доступ до інформації, зміни та доповнення інформації, що міститься в ЦБД, може здійснюватися користувачами у межах їх прав доступу, передбачених Порядком функціонування електронної системи охорони здоров’я та нормативно-правовими актами, що регулюють порядки ведення відповідних реєстрів ЕСОЗ.

 • 9.Користувачі та оператор зобов’язані забезпечити збереження особистих ключів, паролів, інших засобів, які дають доступ до даних в ЕСОЗ (далі – засоби автентифікації), у таємниці та забезпечують недопущення використання таких засобів автентифікації іншими особами. У випадку виявлення підозри та/або факту використання засобів автентифікації неавторизованими особами, суб’єкти господарювання у сфері охорони здоров’я, користувачі, оператор негайно повідомляють адміністратора та вживають всіх необхідних заходів для припинення факту такого використання.

 • 10.Оператор та користувачі зобов’язані дотримуватись вимог законодавства у сфері захисту персональних даних та захисту інформації.

 • 11.Оператор забезпечує захист інформації у МІС у відповідності до чинного законодавства.

 • 12.Користувачі та оператор у разі наявності інформації щодо кіберзагроз, інцидентів кібербезпеки, кібератак негайно повідомляють адміністратора про такі обставини, координують з адміністратором зусилля по протидії та вживають заходів для усунення негативних наслідків.